ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Společnost Johann Malle Production s.r.o., IČO: 28768795, se sídlem Podbabská 1112/13, 160 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 208632 (dále jen „Johann Malle„), prohlašuje, že veškeré zpracovávané osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Bezpečí Vašich osobních údajů je pro Johann Malle prioritou.

Johann Malle je ve smyslu Obecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679 – GDPR) správcem Vašich osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti (jednotlivé účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou popsány níže).

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné Johann Malle během Vašeho používání internetových stránek Johann Malle (dále jen „Internetové stránky„) a dále na základě plnění smlouvy mezi Vámi a Johann Malle, právní povinnosti, oprávněného zájmu Johann Malle nebo uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů, a to prostřednictvím Internetových stránek nebo například při koupi výrobků nebo zboží Johann Malle.

Zásady ochrany osobních údajů popisují účely zpracování osobních údajů, způsoby využívání osobních údajů, informují o jednotlivých kategoriích zpracovávaných osobních údajů, jednotlivých příjemcích osobních údajů, době uchování osobních údajů a o Vašich právech ve vztahu k ochraně osobních údajů.

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje mohou být společností Johann Malle zpracovávány zejména pro tyto účely:

 • Plnění smluvního vztahu (například při uzavření kupní smlouvy);
 • Zasílání obchodních sdělení a nabídka výrobků a služeb (Johann Malle může zasílat obchodní sdělení a nabízet výrobky a služby prostřednictvím pošty nebo e-mailu);
 • Účetní a daňové účely (plnění právních povinností ve smyslu účetní a daňové legislativy);
 • Plnění ostatních zákonných povinností (mezi ostatní zákonné povinnosti, které Johann Malle plní, patří například poskytování informací orgánům činným v trestním řízení, případně dalším orgánům veřejné moci).

ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

Johann Malle je oprávněno zpracovávat následující osobní údaje dle účelu, pro který je od jednotlivých subjektů údajů získalo:

Údaje subjektů údajůÚčely zpracování
Jméno a příjmení

Plnění smluvního vztahu, Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb,

Účetní a daňové účely, Plnění ostatních zákonných povinností

Dodací adresaPlnění smluvního vztahu, Účetní a daňové účely, Plnění ostatních zákonných povinností
E-mail

Plnění smluvního vztahu, Zasílání obchodních sdělení a nabídka výrobků a služeb,

Plnění ostatních zákonných povinností

Telefonní čísloPlnění smluvního vztahu, Plnění ostatních zákonných povinností
Číslo účtuPlnění smluvního vztahu, Účetní a daňové účely
IČO, DIČPlnění smluvního vztahu, Účetní a daňové účely, Plnění ostatních zákonných povinností

Adresa sídla nebo trvalého

bydliště

Plnění smluvního vztahu, Účetní a daňové účely, Plnění ostatních zákonných povinností
 

V případech, kdy byl z Vaší strany udělen souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání personalizovaných marketingových sdělení, může docházet rovněž k profilování.

Johann Malle je oprávněno shromažďovat, uchovávat a využívat určité informace prostřednictvím automatizovaných prostředků, např. statistické informace kdykoliv navštívíte Internetové stránky.

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V Johann Malle jsou Vaše osobní údaje zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům, či jednotlivým zpracovatelům, a to pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování, případně na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Zpracovateli osobních údajů jsou účetní, auditorské a IT společnosti, jejichž služeb Johann Malle využívá.

Za určitých podmínek jsme pak oprávněni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů, například orgánům činným v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci.

DOBA UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou je Johann Malle povinno jakožto správce osobních údajů osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů, nebo po dobu, na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je stanovena.

Osobní údaje zpracováváme dle účelu jejich zpracování po takto uvedenou dobu:

Účel zpracováníDoba uchování
Plnění smluvního vztahupo dobu trvání smluvního vztahu a po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu

Zasílání obchodních sdělení

a nabídka výrobků a služeb

po dobu trvání souhlasu se zpracováním osobních údajů, případně do odvolání souhlasu se

zpracováním, případně v souladu s platnou legislativou*

Účetní a daňové účelypo dobu 10 let od následujícího kalendářního roku po poskytnutí plnění

Plnění ostatních zákonných

povinností

maximálně po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu
 

* Johann Malle je oprávněna zpracovávat Vaši e-mailovou adresu ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních produktů či služeb (například formou informačního bulletinu nebo newsletteru) v případě, že jste takové zasílání neodmítli.

POUŽITÍ COOKIES

Cookies jsou obsahově malé soubory ve Vašem prohlížeči, které slouží k ukládání a přijímání identifikátorů a dalších informací o počítačích, telefonech a jiných zařízeních, z nichž přistupujete na naše Internetové stránky, a pomáhají nám tak poskytovat, chránit a zlepšovat nabízené služby.

Používání cookies nám umožní nabídnout Vám ty služby a produkty, které nejlépe odpovídají Vašim potřebám a zájmům. Cookies umožňují zaznamenat informace o Vaší návštěvě našich Internetových stránek a díky jejich používání tak bude Vaše další návštěva snazší a rychlejší.

Soubory cookies zejména:

 • slouží k efektivní navigaci na Internetové stránce, k personalizaci, ukládání předvoleb a obecně k vylepšení uživatelského dojmu z Internetové stránky;
 • umožňují rozlišit, zda konkrétní uživatel již v minulosti navštívil Internetové stránky nebo zda je novým návštěvníkem;
 • napomáhají zobrazovat na Internetové stránce reklamu přizpůsobenou zájmům konkrétního uživatele.

Johann Malle cookies používá v případě, že navštívíte naše Internetové stránky, a to nejčastěji k přizpůsobení obsahu a anonymním statistikám ohledně návštěvnosti.

Na našich Internetových stránkách používáme dva druhy cookies:

 • Relační cookies (session cookies): Tyto cookies jsou dočasné. Ukládají do souboru cookie Vašeho prohlížeče jen do doby, než ukončíte práci s prohlížečem. Tyto cookies jsou pro řádnou funkčnost Internetových stránek či přidružených aplikací nezbytné.
 • Permanentní cookie (persistent cookies): Tyto cookies můžeme využívat pro Vaši snadnější a pohodlnější orientaci na našich Internetových stránkách (například jednodušší a rychlejší navigace). Tyto cookies zůstávají v souboru cookie Vašeho prohlížeče po delší období. Délka toho období závisí na zvoleném nastavení internetového prohlížeče. Permanentní cookies umožňují přesun informací na internetový server při každé návštěvě Internetových stránek.

Soubory cookies můžete v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých. Pokud ale Johann Malle nepovolíte použití cookies, některé funkce nemusí fungovat tak, jak by měly.

Nastavení soukromí ve Vašem počítači, kde lze použití cookies odmítnout či zakázat, najdete v menu příslušného internetového prohlížeče. Nastavení souborů cookies v nejčastěji používaných prohlížečích najdete na následujících internetových stránkách:

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Jako subjekt údajů máte níže uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají, a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) požadovat vysvětlení v případě podezření, že zpracováním osobních údajů je narušena ochrana osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, (iv) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (v) na omezení zpracování osobních údajů, (vi) na přenositelnost údajů a (vii) právo vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Zároveň máte možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), u kterého můžete uplatnit případnou stížnost.

 • Právo na přístup k osobním údajům: chcete-li vědět, jestli o Vás Johann Malle zpracovává osobní údaje, máte právo získat informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup. V případě opakované žádosti bude Johann Malle oprávněno za kopii poskytnutých osobních údajů účtovat přiměřený poplatek. O takovém postupu Vás budeme informovat.
 • Právo na opravu nepřesných a nepravdivých osobních údajů: v případě, že máte pocit, že o Vás Johann Malle zpracovává nepřesné či nepravdivé osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu. Johann Malle opravu provede bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na technické možnosti.
 • Právo požadovat vysvětlení: pokud máte podezření, že Johann Malle zpracováním Vašich osobních údajů narušuje ochranu Vašeho osobního a soukromého života nebo že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, můžete po Johann Malle požadovat vysvětlení.
 • Právo na výmaz: v případě, že požádáte o výmaz, Johann Malle vymaže Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) to Johann Malle ukládá zákonná povinnost.
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů: v případě, že nemáte zájem na výmazu, ale pouze na dočasném omezení zpracování Vašich osobních údajů, můžete po Johann Malle požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů.
 • Právo na přenositelnost údajů: v případě, že chcete, aby Johann Malle Vaše osobní údaje předalo třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva byla dotčena práva a svobody třetích osob, Johann Malle nebude moci Vaší žádosti vyhovět.
 • Právo vznést námitku: máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů Johann Malle . V případě, že Johann Malle neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zpracování na základě Vaší námitky ukončí bez zbytečného odkladu.

 

Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte na adresu sídla Johann Malle nebo e-mailem na gdpr@johann-malle.cz. Johann Malle si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit identitu subjektu údajů uplatňujícího výše uvedená práva.

NAPIŠTE NÁM

Rádi zodpovíme všechny vaše dotazy nebo naplánujeme schůzku v našem showroomu.

* Nutné vyplnit
Zavolejte mi

Nemáte rádi formuláře? Postačí zanechat telefonní číslo a my se vám ozveme.

Odesláním souhlasíte s obchodními podmínkami / ochrana osobních informací GDPR