Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1 Tyto obchodní podmínky („obchodní podmínky“) společnosti Johann Malle Production s.r.o., Podbabská 1112/13, Bubeneč, 160 00 Praha 6, IČO: 28768795, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 208632 („JMP“;“prodávající“), upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě objednávky („objednávka“) potvrzené kupujícím („kupující“), a to v kamenných prodejnách prodávajícího a jinými prostředky komunikace na dálku (např. prostřednictvím e-mailu).
1.2 Obchodní podmínky se vztahují na kupujícího-spotřebitele, ale rovněž na případy, kdy osoba, která nakoupila zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
1.3 Ustanovení odchylná od těchto obchodních podmínek je možné individuálně dohodnout při uzavírání objednávky. Odchylná ujednání v objednávce mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.4 Ustanovení těchto obchodních podmínek jsou nedílnou součástí objednávky. Objednávka a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Tyto obchodní podmínky jsou dostupné na webové stránce, a to konkrétně zde: https://www.johann-malle.cz/prakticke-informace/obchodni-podminky/.
1.5 Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen v odůvodněných případech uzavřít objednávku ohledně nabízeného zboží, a to zejména, jedná-li se o osobu, které dříve podstatným způsobem porušila objednávku či tyto obchodní podmínky anebo o osobu, která je v prodlení s úhradou splatných závazků vůči prodávajícímu. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
1.6 Znění obchodních podmínek může prodávající jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UZAVŘENÍ OBJEDNÁVKY
2.1 K uzavření objednávky dochází (i) podpisem objednávky, nebo (ii) uhrazením zálohy na základě podepsané objednávky, nebo (iii) akceptací návrhu na uzavření objednávky ze strany prodávajícího (např. e-mailem či jiným způsobem). Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí zboží kupujícím ve vlastnictví prodávajícího.
2.2 Kupující má právo si zboží před jeho převzetím překontrolovat, vyzkoušet a prověřit jeho kompletnost a nepoškození.
2.3 Kupní cena za zboží je uváděna včetně všech daní a poplatků.

2.4 Uzavřením objednávky kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami a prohlašuje, že měl možnost se s těmito obchodními podmínkami seznámit před jejím uzavřením.

3. VÝROBA ZBOŽÍ NA MÍRU
3.1 Pro účely těchto obchodních podmínek se zbožím na míru rozumí zboží, které není součástí standardního sortimentu prodávajícího anebo zboží vyráběné nebo upravované podle přání kupujícího a pro jeho osobu na zakázku, a které je současně na webové stránce, případně v příslušných katalozích či jiných nabídkových a marketingových materiálech, odpovídajícím způsobem označeno nebo tato skutečnost jinak vyplývá z okolností.
3.2 Zboží na míru je dodáváno ve lhůtě 5–6 týdnů ode dne uhrazení zálohy dle článku 3.3 a objednávky. Zboží ve standardních rozměrech je dodáváno ve lhůtě 3–4 týdnů ode dne uhrazení zálohy dle článku 3.3 a objednávky. Pokud prodávající nebude schopen dodržet tento termín, dohodne se telefonicky nebo e-mailem s kupujícím na nejbližším možném náhradním termínu dodání zboží tak, aby došlo k co nejrychlejšímu splnění objednávky ke spokojenosti zákazníka.
3.3 Prodávající je oprávněn po kupujícím požadovat přiměřenou zálohu kupní ceny, která v případě zboží na míru činí až 50 % z kupní ceny. Zbytek kupní ceny uhradí kupující prodávajícímu nejpozději při dodání zboží či v jiném dohodnutém termínu.
3.4 Kupující nemůže v případě zboží na míru využít práva na odstoupení od objednávky v souladu s § 1829 občanského zákoníku, neboť se jedná o zboží ve smyslu ustanovení § 1837 písm. d) občanského zákoníku.
3.5 V případě, že nedojde ke zhotovení výrobku na zakázku z důvodů na straně prodávajícího ve lhůtě uvedené v objednávce a kupující z důvodu takového prodlení prodávajícího odstoupí od objednávky, je prodávající povinen vrátit kupujícímu přijatou zálohu, a to způsobem, jakým mu byla poskytnuta, případně jiným způsobem, který kupující určí.

4. MATRACE
4.1 Všechny matrace Johann Malle musí být použity výhradně na pevné rošty nepolohovatelné – kvalitní deskové dno nesmí́ mít ostré́ hrany latí a musí́ zabírat minimálně̌ 2/3 plochy pod matrací. Největší přípustná vzdálenost mezi jednotlivými příčkami je 30 mm. Veškeré přírodní matrace a matrace Johann Malle jsou určené na nepolohovací dno postele.
4.2 Udávaná výška matrace je měřena u nové matrace v nejvyšším bodě bez zatížení, kdy přípustná je odchylka do ± 3 % na obou stranách a je dána vlastnostmi přírodních vrstev jádra.
4.3 Přírodní matrace je nutné otáčet a proklepávat cca 2x – 3x za měsíc.

5. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
5.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle objednávky může kupující uhradit prodávajícímu v hotovosti nebo takovými platebními prostředky a metodami, které kupující technicky umožňuje.

5.2 V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná k rukám pověřeného pracovníka prodávajícího, v případě doručení zboží na adresu kupujícího.
5.3 V případě platby na dobírku (pokud je tato možnost platby umožněna) je kupní cena splatná při převzetí zboží.
5.4 V případě bezhotovostní platby převodem na účet (pokud je tato možnost platby umožněna) je kupní cena splatná v dohodnuté lhůtě uvedené na zálohové faktuře; při prodlení s úhradou kupní ceny je prodávající oprávněn od objednávky odstoupit. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen u platby uvést variabilní symbol, který kupujícímu prodávající sdělí na elektronickou adresu kupujícího nebo jiným dohodnutým způsobem. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
5.5 Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, které prodávající požadoval, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
5.6 Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě objednávky kupujícímu daňový doklad – fakturu v souladu s příslušnými právními předpisy. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty ve výši dle platných právních předpisů České republiky. Prodávající je oprávněn vystavit daňový doklad – fakturu v elektronické podobě a předat ji kupujícímu zasláním na elektronickou adresu kupujícího.
5.7 Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
5.8 Smluvní pokuty jsou splatné dnem doručení faktury a lze je započíst oproti přijaté záloze anebo jiným obdrženým plněním od kupujícího.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
6.1 Přeprava zboží z uzavřené objednávky je realizována způsobem sjednaným v objednávce. Doprava zboží je po celé České republice zdarma.
6.2 Doručování mimo Českou republiku může být realizováno pouze na základě individuální dohody prodávajícího s kupujícím.
6.3 V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
6.4 Kupující je povinen převzít zboží při dodání.
6.5 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo sjednáno, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
6.6 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit příslušnému přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. V případě, že je obal dodávaných výrobků poškozený nebo kupující zásilku z jiných důvodů zásilku nepřevezme, je kupující povinen informovat prodávajícího a poskytnout mu potřebnou součinnost pro uplatnění nároků vůči přepravci.
6.7 Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, resp. příslušného přepravce, se kterými byl kupující předem seznámen.
6.8 Pokud kupující zakoupené výrobky nepřevezme do 21 dnů ode dne sjednaného v objednávce i přesto, že byl písemně (e-mailem, SMS nebo faxem) k odběru prodávajícím vyzván:
(a) může prodávající od objednávky odstoupit a výrobky prodat jiné osobě. Kupujícímu pak nevzniknou žádné nároky na náhradu škody např. ušlý zisk apod.
(b) je prodávající oprávněn fakturovat kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1 % z hodnoty těchto výrobků za každý den prodlení přesahující 21 dnů, nejméně však 300,- Kč za den.

7. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ V PŘÍPADĚ UZAVŘENÍ OBJEDNÁVKY DISTANČNÍM ZPŮSOBEM ČI MIMO OBCHODNÍ PROSTORY
7.1 Kupující bere na vědomí, že ceny zboží se mohou lišit v rámci jednotlivých kamenných prodejen.
7.2 Nejedná-li se o případ uvedený v článku 7.3 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze dle platných právních předpisů od objednávky odstoupit, má kupující, který je spotřebitelem, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od objednávky uzavřené distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory (mimo prostor obvyklý pro podnikání) prodávajícího odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem objednávky je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od objednávky musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od objednávky může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Odstoupení od objednávky může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na elektronickou adresu prodávajícího uvedenou ve formuláři.
7.3 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od objednávky o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu (zboží na míru) a zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
7.4 V případě odstoupení od objednávky dle článku 7.2 obchodních podmínek se objednávka od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím. Odstoupí-li kupující od objednávky, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
7.5 V případě odstoupení od smlouvy dle článku 7.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky, tj. cenu zboží, přijaté od kupujícího do 14 dnů od odstoupení od objednávky kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od objednávky, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
7.6 Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

7.7 V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od objednávky odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od objednávky odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, ZÁRUKA ZA JAKOST, ODSTOUPENÍ
8.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je-li kupující spotřebitelem).
8.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
(a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
(b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
(c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
(d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
(e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
8.3 V případě existence vad, je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:
(a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady;
(b) na odstranění vady opravou věci;
(c) na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
(d) odstoupit od smlouvy.
8.4 Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy a neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.

8.5 Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.
8.6 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny zboží. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.
8.7 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy a neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.
8.8 Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
8.9 Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.
8.10 Ustanovení uvedená v článku 8.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
8.11 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, je-li kupující spotřebitelem. Kupující, který je spotřebitelem, je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Kupující, který je podnikatelem, je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době šesti měsíců od převzetí.
8.12 Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
8.13 Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.
8.14 Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.
8.15 Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od objednávky kupujícím (ať již dle článku 7, 8 nebo jinak), pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
8.16 Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí být doručeno druhé straně.

9. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
9.1 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
9.2 Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@johann-malle.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
9.3 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z objednávky je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z objednávky.
9.4 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
10.1 Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
10.2 Kupující bere na vědomí, že prodávající může zpracovávat tyto osobní údaje, jsou-li v rámci uzavírání objednávky prodávajícímu poskytnuty: titul, jméno a příjmení, adresa bydliště, elektronickou adresu, telefonní číslo a číslo bankovního účtu („osobní údaje“), a že zpracování osobních údajů prodávajícím je prováděno pro účely realizace práv a povinností z objednávky.
10.3 Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo obchodním závodem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího či prostřednictvím SMS zpráv na telefonní číslo kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího, přičemž kupující je oprávněn tento souhlas v celém rozsahu kdykoliv odvolat.
10.4 Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží a osob pověřených vyřízením reklamací nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
10.5 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytnou pro naplnění sledovaných účelů zpracování. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
10.6 Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

10.7 V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
10.8 Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
11.1 Pokud vztah založený objednávkou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
11.2 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek zdánlivé, neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Zdánlivostí, neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
11.3 Aktuální kontaktní údaje prodávajícího jsou uvedeny na webové stránce.
11.4 Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 01.10.2022.

Příloha: Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

NAPIŠTE NÁM

Rádi zodpovíme všechny vaše dotazy nebo naplánujeme schůzku v našem showroomu.

* Nutné vyplnit
Zavolejte mi

Nemáte rádi formuláře? Postačí zanechat telefonní číslo a my se vám ozveme.

Odesláním souhlasíte s obchodními podmínkami / ochrana osobních informací GDPR