GDPR (Informácie) - Kontinentálné postele a prirodné matrace | Johann Malle

Tovar bol vložený do košíka.

Pokračovať v nákupe Prejsť do košíka

Tovar bolo odobraný z košíka.

Kontaktný formulár bol úspešne odoslaný!

GDPR

Zásady ochrany osobných údajov

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť Johann Malle Production s.r.o., IČO: 28768795, so sídlom Podbabská 1112/13, 160 00 Praha 6, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 208632 (ďalej len „Johann Malle“), vyhlasuje, že všetky spracovávané osobné údaje sa považujú za prísne dôverné a nakladá sa s nimi v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Bezpečie vašich osobných údajov je pre Johann Malle prioritou.

 

Johann Malle je v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (Nariadenie [EÚ] 2016/679 – GDPR) prevádzkovateľom vašich osobných údajov, t. j. zhromažďuje, uchováva a využíva (aj inak spracováva) vaše osobné údaje pre výkon svojej podnikateľskej činnosti (jednotlivé účely, pre ktoré sú osobné údaje spracovávané, sú opísané nižšie).

 

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na všetky osobné údaje zhromaždené Johann Malle počas Vášho používaní internetových stránok Johann Malle (ďalej len „Internetové stránky“) a ďalej na základe plnenia zmluvy medzi vami a Johann Malle, právnej povinnosti, oprávneného záujmu Johann Malle alebo udeleného súhlasu so spracovaním osobných údajov, a to prostredníctvom Internetových stránok alebo napríklad pri kúpe výrobkov alebo tovaru Johann Malle.

 

Zásady ochrany osobných údajov opisujú účely spracovania osobných údajov, spôsoby využívania osobných údajov, informujú o jednotlivých kategóriách spracovávaných osobných údajov, jednotlivých príjemcoch osobných údajov, období uchovania osobných údajov a o vašich právach vo vzťahu k ochrane osobných údajov.

 

ÚČELY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje môžu byť spoločnosťou Johann Malle spracovávané najmä na tieto účely:

 • Plnenie zmluvného vzťahu (napríklad pri uzatvorení kúpnej zmluvy);
 • Zasielanie obchodných oznamov a ponuka výrobkov a služieb (Johann Malle môže zasielať obchodné oznámenia a ponúkať výrobky a služby prostredníctvom pošty alebo e-mailu);
 • Účtovné a daňové účely (plnenie právnych povinností v zmysle účtovnej a daňovej legislatívy);
 • Plnenie ostatných zákonných povinností (medzi ostatné zákonné povinnosti, ktoré Johann Malle plní, patrí napríklad poskytovanie informácií orgánom činným v trestnom konaní, prípadne ďalším orgánom verejnej moci).

 

SPRACOVÁVANÉ OSOBNÉ ÚDAJE

Johann Malle je oprávnené spracovávať nasledujúce osobné údaje podľa účelu, na ktorý ich od jednotlivých dotknutých osôb získalo:

 

Údaje dotknutých osôb

Účely spracovania

Meno a priezvisko

Plnenie zmluvného vzťahu, Zasielanie obchodných oznámení a ponuka produktov a služieb,

Účtovné a daňové účely, Plnenie ostatných zákonných povinností

Dodacia adresa

Plnenie zmluvného vzťahu, Účtovné a daňové účely, Plnenie ostatných zákonných povinností

E-mail

Plnenie zmluvného vzťahu, Zasielanie obchodných oznámení a ponuka výrobkov a služieb,

Plnenie ostatných zákonných povinností

Telefónne číslo

Plnenie zmluvného vzťahu, Plnenie ostatných zákonných povinností

Číslo účtu

Plnenie zmluvného vzťahu, Účtovné a daňové účely

IČO, DIČ

Plnenie zmluvného vzťahu, Účtovné a daňové účely, Plnenie ostatných zákonných povinností

Adresa sídla alebo trvalého

bydliska

Plnenie zmluvného vzťahu, Účtovné a daňové účely, Plnenie ostatných zákonných povinností

 

V prípadoch, keď bol z vašej strany udelený súhlas so spracovaním osobných údajov na účely zasielania personalizovaných marketingových oznámení, môže dochádzať takisto k profilovaniu.

 

Johann Malle je oprávnené zhromažďovať, uchovávať a využívať určité informácie prostredníctvom automatizovaných prostriedkov, napr. štatistické informácie kedykoľvek navštívite Internetové stránky.

 

PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

V Johann Malle sú vaše osobné údaje sprístupnené iba oprávneným zamestnancom či jednotlivým sprostredkovateľom, a to iba v miere nevyhnutnej na naplnenie jednotlivých účelov spracovania, prípadne na základe súhlasu so spracovaním osobných údajov.

 

Sprostredkovateľmi osobných údajov sú účtovné, audítorské a IT spoločnosti, ktorých služby Johann Malle využíva.

 

Za určitých podmienok sme potom oprávnení niektoré vaše osobné údaje odovzdať na základe platných právnych predpisov, napríklad orgánom činným v trestnom konaní či ďalším orgánom verejnej moci.

 

OBDOBIE UCHOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracovávame a uchovávame v čase nevyhnutnom na zaistenie všetkých práv a povinností vyplývajúcich z príslušného zmluvného vzťahu a ďalej v čase, počas ktorého je Johann Malle povinné ako prevádzkovateľ osobných údajov osobné údaje uchovávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov alebo v čase, na ktorý ste nám na spracovanie udelili súhlas. V ostatných prípadoch vyplýva obdobie spracovania z účelu spracovania alebo je stanovené.

 

Osobné údaje spracovávame podľa účelu ich spracovania počas takto uvedeného obdobia:

Účel spracovania

Obdobie uchovania

Plnenie zmluvného vzťahu

počas trvania zmluvného vzťahu a počas 5 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu

Zasielanie obchodných oznámení

a ponuka výrobkov a služieb

počas trvania súhlasu so spracovaním osobných údajov, prípadne do odvolania súhlasu so spracovaním, prípadne v súlade s platnou legislatívou*

Účtovné a daňové účely

počas 10 rokov od nasledujúceho kalendárneho roku po poskytnutí plnenia

Plnenie ostatných zákonných

povinností

maximálne počas 5 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu

 

* Johann Malle je oprávnená spracovávať vašu e-mailovú adresu v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti a o zmene niektorých zákonov (zákon o niektorých službách informačnej spoločnosti), v znení neskorších predpisov, s cieľom šírenia obchodných oznámení týkajúcich sa vlastných produktov či služieb (napríklad formou informačného bulletinu alebo newslettera) v prípade, že ste také zasielanie neodmietli.

 

POUŽITIE COOKIES

Cookies sú obsahovo malé súbory vo vašom prehliadači, ktoré slúžia na ukladanie a prijímanie identifikátorov a ďalších informácií o počítačoch, telefónoch a iných zariadeniach, z ktorých pristupujete na naše Internetové stránky, a pomáhajú nám tak poskytovať, chrániť a zlepšovať ponúkané služby.

 

Používanie cookies nám umožní ponúknuť vám tie služby a produkty, ktoré najlepšie zodpovedajú vašim potrebám a záujmom. Cookies umožňujú zaznamenať informácie o vašej návšteve našich Internetových stránok a vďaka ich používaniu tak bude vaša ďalšia návšteva jednoduchšia a rýchlejšia.

 

Súbory cookies najmä:

 • slúžia na efektívnu navigáciu na Internetovej stránke, na personalizáciu, ukladanie predvolieb a všeobecne na vylepšenie používateľského dojmu z Internetovej stránky;
 • umožňujú rozlíšiť, či konkrétny používateľ už v minulosti navštívil Internetové stránky, alebo či je novým návštevníkom;
 • pomáhajú zobrazovať na Internetovej stránke reklamu prispôsobenú záujmom konkrétneho používateľa.

 

Johann Malle cookies používa v prípade, že navštívite naše Internetové stránky, a to najčastejšie na prispôsobenie obsahu a anonymným štatistikám týkajúcim sa návštevnosti.

 

Na našich Internetových stránkach používame dva druhy cookies:

 • Relačné cookies (session cookies): Tieto cookies sú dočasné. Ukladajú do súboru cookie Vášho prehliadača len dovtedy, kým neukončíte prácu s prehliadačom. Tieto cookies sú pre riadnu funkčnosť Internetových stránok či pridružených aplikácií nevyhnutné.
 • Permanentné cookie (persistent cookies): Tieto cookies môžeme využívať pre vašu jednoduchšiu a pohodlnejšiu orientáciu na našich Internetových stránkach (napríklad jednoduchšia a rýchlejšia navigácia). Tieto cookies zostávajú v súbore cookie vášho prehliadača počas dlhšieho obdobia. Dĺžka toho obdobia závisí od zvoleného nastavenia internetového prehliadača. Permanentné cookies umožňujú presun informácií na internetový server pri každej návšteve Internetových stránok.

 

Súbory cookies môžete v nastavení svojho internetového prehliadača odmietnuť alebo si nastaviť používanie len niektorých. Pokiaľ však Johann Malle nepovolíte použitie cookies, niektoré funkcie nemusia fungovať tak, ako by mali.

 

Nastavenie súkromia vo vašom počítači, kde je možné použitie cookies odmietnuť či zakázať, nájdete v menu príslušného internetového prehliadača. Nastavenie súborov cookies v najčastejšie používaných prehliadačoch nájdete na nasledujúcich internetových stránkach:    

 

PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

Ako dotknutá osoba máte nižšie uvedené práva, ktoré pre vás z právnych predpisov vyplývajú a ktoré môžete kedykoľvek uplatniť. Ide o právo (i) na prístup k osobným údajom, (ii) na opravu nepresných alebo nepravdivých osobných údajov, (iii) požadovať vysvetlenie v prípade podozrenia, že spracovaním osobných údajov je narušená ochrana osobného a súkromného života alebo že osobné údaje sú spracovávané v rozpore s právnymi predpismi, (iv) na výmaz osobných údajov, ak nie sú už osobné údaje potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené či inak spracované, alebo ak sa zistí, že boli spracovávané protiprávne, (v) na obmedzenie spracovania osobných údajov, (vi) na prenositeľnosť údajov a (vii) právo vzniesť námietku, po ktorej spracovanie vašich osobných údajov bude ukončené, ak sa nepreukáže, že existujú závažné oprávnené dôvody na spracovanie, ktoré prevažujú nad záujmami alebo právami a slobodami dotknutej osoby, najmä ak je dôvodom prípadné vymáhanie právnych nárokov. Zároveň máte možnosť obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov (www.uoou.cz), na ktorom môžete uplatniť prípadnú sťažnosť.

 

 • Právo na prístup k osobným údajom: ak chcete vedieť, či o vás Johann Malle spracováva osobné údaje, máte právo získať informácie o tom, či sú vaše osobné údaje spracovávané, a pokiaľ to tak je, máte také právo k vašim osobným údajom získať prístup. V prípade opakovanej žiadosti bude Johann Malle oprávnené za kópiu poskytnutých osobných údajov účtovať primeraný poplatok. O takom postupe vás budeme informovať.
 • Právo na opravu nepresných a nepravdivých osobných údajov: v prípade, že máte pocit, že o vás Johann Malle spracováva nepresné či nepravdivé osobné údaje, máte právo požadovať ich opravu. Johann Malle opravu urobí bez zbytočného odkladu, vždy však s ohľadom na technické možnosti.
 • Právo požadovať vysvetlenie: pokiaľ máte podozrenie, že Johann Malle spracovaním vašich osobných údajov narušuje ochranu vášho osobného a súkromného života alebo že vaše osobné údaje sú spracovávané v rozpore s právnymi predpismi, môžete od Johann Malle požadovať vysvetlenie.
 • Právo na výmaz: v prípade, že požiadate o výmaz, Johann Malle vymaže vaše osobné údaje, pokiaľ (i) už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, (ii) spracovanie je protiprávne, (iii) vznesiete námietky proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na spracovanie, alebo (iv) to Johann Malle ukladá zákonná povinnosť.
 • Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov: v prípade, že nemáte záujem o výmaz, ale iba o dočasné obmedzenie spracovania vašich osobných údajov, môžete od Johann Malle požadovať obmedzenie spracovania vašich osobných údajov.
 • Právo na prenositeľnosť údajov: v prípade, že chcete, aby Johann Malle vaše osobné údaje odovzdalo tretiemu subjektu, môžete využiť svoje právo na prenositeľnosť údajov. V prípade, že by výkonom tohto práva boli dotknuté práva a slobody tretích osôb, Johann Malle nebude môcť vašej žiadosti vyhovieť.
 • Právo vzniesť námietku: máte právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sú spracovávané na účely splnenia úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci alebo na účely ochrany oprávnených záujmov Johann Malle. V prípade, že Johann Malle nepreukáže, že existuje závažný oprávnený dôvod na spracovanie, ktorý prevažuje nad vašimi záujmami alebo právami a slobodami, spracovanie na základe vašej námietky ukončí bez zbytočného odkladu.

 

Pri realizácii vašich práv sa na nás obracajte na adresu sídla Johann Malle alebo e-mailom na gdpr@johann-malle.cz. Johann Malle si vyhradzuje právo primeraným spôsobom overiť identitu dotknutej osoby uplatňujúcej vyššie uvedené práva.