Obchodné podmienky (Informácie) - Kontinentálné postele a prirodné matrace | Johann Malle

Tovar bol vložený do košíka.

Pokračovať v nákupe Prejsť do košíka

Tovar bolo odobraný z košíka.

Kontaktný formulár bol úspešne odoslaný!

Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

 

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1  Tieto obchodné podmienky („obchodné podmienky“) spoločnosti Johann Malle Production s.r.o., Podbabská 1112/13, Bubeneč, 160 00 Praha 6, IČO: 28768795, zapísanej v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 208632 („JMP“;"predávajúci"), upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov („Občiansky zákonník“), vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe objednávky („objednávka“) potvrdenej kupujúcim („kupujúci“), a to v kamenných predajniach predávajúceho a inými prostriedkami komunikácie na diaľku (napr. prostredníctvom e-mailu).

1.2  Obchodné podmienky sa vzťahujú na kupujúceho-spotrebiteľa, ale takisto na prípady, keď osoba, ktorá nakúpila tovar od predávajúceho, je právnickou osobou či osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

1.3  Ustanovenia odchylné od týchto obchodných podmienok je možné individuálne dohodnúť pri uzatváraní objednávky. Odchylné ustanovenia v objednávke majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4  Ustanovenia týchto obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou objednávky. Objednávka a obchodné podmienky sú vyhotovené v českom jazyku. Tieto obchodné podmienky sú dostupné na webovej stránke, a to konkrétne tu: https://www.johann-malle.cz/informáce-4/obchodni-podminky-11/.

1.5  Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný v odôvodnených prípadoch uzavrieť objednávku týkajúcu sa ponúkaného tovaru, a to najmä v prípade, ak ide o osobu, ktorá predtým podstatným spôsobom porušila objednávku alebo tieto obchodné podmienky, alebo o osobu, ktorá je v omeškaní s úhradou splatných záväzkov voči predávajúcemu. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

1.6  Znenie obchodných podmienok môže predávajúci jednostranne meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

 

2. UZATVORENIE OBJEDNÁVKY

2.1  K uzatvoreniu objednávky dochádza (i) podpisom objednávky alebo (ii) uhradením zálohy na základe podpísanej objednávky alebo (iii) akceptáciou návrhu na uzatvorenie objednávky zo strany predávajúceho (napr. e-mailom či iným spôsobom). Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia tovaru kupujúcim vo vlastníctve predávajúceho.

2.2  Kupujúci má právo si tovar pred jeho prevzatím prekontrolovať, vyskúšať a preveriť jeho kompletnosť a nepoškodenie.

2.3  Kúpna cena za tovar je uvádzaná vrátane všetkých daní a poplatkov.

2.4  Uzatvorením objednávky kupujúci súhlasí s týmito obchodnými podmienkami a vyhlasuje, že mal možnosť sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámiť pred jej uzatvorením.

 

3. VÝROBA TOVARU NA MIERU

3.1  Na účely týchto obchodných podmienok sa tovarom na mieru rozumie tovar, ktorý nie je súčasťou štandardného sortimentu predávajúceho alebo tovar vyrábaný alebo upravovaný podľa priania kupujúceho a pre jeho osobu na zákazku a ktorý je súčasne na webovej stránke, prípadne v príslušných katalógoch či iných ponukových a marketingových materiáloch, zodpovedajúcim spôsobom označený alebo táto skutočnosť inak vyplýva z okolností.

3.2  Tovar na mieru sa dodáva v lehote 5 – 6 týždňov odo dňa uhradenia zálohy podľa článku 3.3 a objednávky. Tovar v štandardných rozmeroch sa dodáva v lehote 3 – 4 týždňov odo dňa uhradenia zálohy podľa článku 3.3 a objednávky. Pokiaľ predávajúci nebude schopný dodržať tento termín, dohodne sa telefonicky alebo e-mailom s kupujúcim na najbližšom možnom náhradnom termíne dodania tovaru tak, aby došlo k čo najrýchlejšiemu splneniu objednávky k spokojnosti zákazníka.

3.3  Predávajúci je oprávnený od kupujúceho požadovať primeranú zálohu kúpnej ceny, ktorá v prípade tovaru na mieru predstavuje až 50 % z kúpnej ceny. Zvyšok kúpnej ceny uhradí kupujúci predávajúcemu najneskôr pri dodaní tovaru či v inom dohodnutom termíne.

3.4  Kupujúci nemôže v prípade tovaru na mieru využiť práva na odstúpenie od objednávky v súlade s § 1829 Občianskeho zákonníka, pretože ide o tovar v zmysle ustanovení § 1837 písm. d) Občianskeho zákonníka.

3.5  V prípade, že nedôjde k zhotoveniu výrobku na zákazku z dôvodov na strane predávajúceho v lehote uvedenej v objednávke a kupujúci z  dôvodu takého omeškania predávajúceho odstúpi od objednávky, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu prijatú zálohu, a to spôsobom, akým mu bola poskytnutá, prípadne iným spôsobom, ktorý kupujúci určí.

 

4. MATRACE

4.1  Všetky matrace Johann Malle musia byť použité výhradne na pevné rošty nepolohovateľné – kvalitné doskové dno nesmie mať ostré hrany lát a musí zaberať minimálne 2/3 plochy pod matracom. Najväčšia prípustná́ vzdialenosť medzi jednotlivými priečkami je 30 mm. Všetky prírodné matrace a matrace Johann Malle sú určené na nepolohovacie dno postele.

4.2  Udávaná výška matraca sa meria pri novom matraci v najvyššom bode bez zaťaženia, keď prípustná je odchýlka do ± 3 % na oboch stranách a je daná vlastnosťami prírodných vrstiev jadra.

4.3  Prírodné matrace je nutné otáčať a preklepávať cca 2x - 3x za mesiac.

 

5. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1  Cenu tovar a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa objednávky môže kupujúci uhradiť predávajúcemu v hotovosti alebo takými platobnými prostriedkami a metódami, ktoré kupujúci technicky umožňuje.

5.2  V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná v kamennej predajni predávajúceho alebo povereným pracovníkom predávajúceho v prípade doručenia tovaru na adresu kupujúceho.

5.3  V prípade platby na dobierku (pokiaľ je táto možnosť platby umožnená) je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru.

5.4  V prípade bezhotovostnej platby prevodom na účet (pokiaľ je táto možnosť platby umožnená) je kúpna cena splatná v dohodnutej lehote uvedenej na zálohovej faktúre; pri omeškaní s úhradou kúpnej ceny je predávajúci oprávnený od objednávky odstúpiť. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný pri platbe uviesť variabilný symbol, ktorý kupujúcemu predávajúci oznámi na elektronickú adresu kupujúceho alebo iným dohodnutým spôsobom. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na účet predávajúceho.

5.5  Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky, ktoré predávajúci požadoval, požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenia § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

5.6  Predávajúci vystaví k platbám vykonávaným na základe objednávky kupujúcemu daňový doklad – faktúru v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty vo výške podľa platných právnych predpisov Českej republiky. Predávajúci je oprávnený vystaviť daňový doklad – faktúru v elektronickej podobe a odovzdať ju kupujúcemu zaslaním na elektronickú adresu kupujúceho.

5.7  Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku najneskôr do 48 hodín.

5.8  Zmluvné pokuty sú splatné dňom doručenia faktúry a je možné ich započítať oproti prijatej zálohe alebo iným prijatým plnením od kupujúceho.

 

6. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

6.1  Preprava tovaru z uzatvorenej objednávky je realizovaná spôsobom dohodnutým v objednávke. Doprava tovaru je po celej Českej republike zadarmo.

6.2  Doručovanie mimo Českej republiky môže byť realizované iba na základe individuálnej dohody predávajúceho s kupujúcim.

6.3  V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

6.4  Kupujúci je povinný prevziať tovar pri dodaní.

6.5  V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo dohodnuté, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

6.6  Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek chýb toto okamžite oznámiť príslušnému prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. V prípade, že je obal dodávaných výrobkov poškodený alebo kupujúci zásielku z iných dôvodov neprevezme, je kupujúci povinný informovať predávajúceho a poskytnúť mu potrebnú súčinnosť pre uplatnenie nárokov voči prepravcovi.

6.7  Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť zvláštne dodacie podmienky predávajúceho, resp. príslušného prepravcu, s ktorými bol kupujúci vopred oboznámený.

6.8  Pokiaľ kupujúci kúpené výrobky neprevezme do 21 dní odo dňa dohodnutého v objednávke i napriek tomu, že bol písomne (e-mailom, SMS alebo faxom) na odber predávajúcim vyzvaný:

(a)  môže predávajúci od objednávky odstúpiť a výrobky predať inej osobe. Kupujúcemu potom nevzniknú žiadne nároky na náhradu škody, napr. zmarený zisk a pod.,

(b)  je predávajúci oprávnený fakturovať kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 1 % z hodnoty týchto výrobkov za každý deň omeškania presahujúci 21 dní, najmenej však 300,– Kč.

 

7. ZVLÁŠTNE USTANOVENIA V PRÍPADE UZATVORENIA OBJEDNÁVKY DIŠTANČNÝM SPÔSOBOM ČI MIMO OBCHODNÝCH PRIESTOROV

7.1  Kupujúci berie na vedomie, že ceny tovaru sa môžu líšiť v rámci jednotlivých kamenných predajní.

7.2  Ak nejde o prípad uvedený v článku 7.3 obchodných podmienok či o iný prípad, keď nie je možné podľa platných právnych predpisov od objednávky odstúpiť, má kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka, právo od objednávky uzatvorenej dištančným spôsobom alebo mimo obchodných priestorov (mimo priestorov obvyklých pre podnikanie) predávajúceho odstúpiť, a to do 14 dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom objednávky je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od objednávky musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Na odstúpenie od objednávky môže kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu týchto obchodných podmienok. Odstúpenie od objednávky môže kupujúci zasielať okrem iného na adresu prevádzky predávajúceho či na elektronickú adresu predávajúceho uvedenú vo formulári.

7.3  Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovení § 1837 Občianskeho zákonníka nie je možné okrem iného odstúpiť od objednávky o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu (tovar na mieru) a tovaru v uzatvorenom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť.

7.4  V prípade odstúpenia od objednávky podľa článku 7.2 obchodných podmienok sa objednávka od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do 14 dní od odstúpenia od zmluvy kupujúcim. Ak kupujúci odstúpi od objednávky, znáša kupujúci náklady spojené s navrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.

7.5  V prípade odstúpenia od zmluvy podľa článku 7.2 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky, t. j. cenu tovaru, prijaté od kupujúceho do 14 dní od odstúpenia od objednávky kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je takisto oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak kupujúci odstúpi od objednávky, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

7.6  Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať oproti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

7.7  V prípadoch, keď má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od objednávky odstúpiť, je predávajúci tiež oprávnený kedykoľvek od objednávky odstúpiť, a to až do času prevzatia tovaru kupujúcim. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

 

8. PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA, ZÁRUKA ZA AKOSŤ, ODSTÚPENIE

8.1  Práva a povinnosti zmluvných strán týkajúce sa práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov, ak je kupujúci spotrebiteľom).

8.2  Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá chyby. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

(a)  má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a  ak chýba dohoda, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej,

(b)  sa tovar hodí na účel, ktorý na jeho použitie predávajúci uvádza alebo na ktorý sa tovar tohto druhu obvykle používa,

(c)  tovar zodpovedá akosťou alebo vyhotovením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak boli akosť alebo vyhotovenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,

(d)  je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

(e)  tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

8.3  V prípade existencie chýb, ak je chybné plnenie podstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo:

(a)  na odstránenie chyby dodaním novej veci bez chyby alebo dodaním chýbajúcej veci, pokiaľ to nie je vzhľadom na povahu chyby neprimerané, ale pokiaľ sa chyba týka iba súčasti veci, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom na povahu chyby neúmerné, najmä ak je možné chybu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie chyby;

(b)  na odstránenie chyby opravou veci;

(c)  na primeranú zľavu z kúpnej ceny; alebo

(d)  odstúpiť od zmluvy.

8.4  Kupujúci oznámi predávajúcemu, aké právo si zvolil, pri oznámení chyby, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení chyby. Uskutočnenú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho; to neplatí, ak kupujúci žiadal opravu chyby, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná. Ak je chybné plnenie podstatným porušením zmluvy a ak predávajúci neodstráni chyby v primeranej lehote alebo ak oznámi kupujúcemu, že chyby neodstráni, môže kupujúci požadovať namiesto odstránenia chyby primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo môže od zmluvy odstúpiť. Ak si kupujúci nezvolí svoje právo včas, má práva ako v prípade nepodstatného porušenia zmluvy.

8.5  Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez chýb, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci neurobí nápravu v primeranej lehote alebo že by urobenie nápravy kupujúcemu pôsobilo značné problémy.

8.6  Ak je chybné plnenie nepodstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo na odstránenie chyby, alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny tovaru. Kým kupujúci neuplatní právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, môže predávajúci dodať to, čo chýba, alebo odstrániť právnu chybu. Iné chyby môže predávajúci odstrániť podľa svojej voľby opravou veci alebo dodaním novej veci.

8.7  Ak je chybné plnenie nepodstatným porušením zmluvy a ak predávajúci neodstráni chybu veci včas alebo chybu veci odmietne odstrániť, môže kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny alebo môže od zmluvy odstúpiť. Uskutočnenú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho.

8.8  Právo na dodanie novej veci alebo výmenu súčasti má kupujúci aj v prípade odstrániteľnej chyby, pokiaľ nemôže vec riadne používať pre opakovaný výskyt chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb. V takom prípade má kupujúci aj právo od zmluvy odstúpiť.

8.9  Ak kupujúci neoznámil chybu bez zbytočného odkladu po tom, ako ju mohol pri včasnej prehliadke a dostatočnej starostlivosti zistiť, súd mu právo z chybného plnenia neprizná. Ak ide o skrytú chybu, platí to isté, ak nebola chyba oznámená bez zbytočného odkladu po tom, ako ju kupujúci mohol pri dostatočnej starostlivosti zistiť, najneskôr však do dvoch rokov po odovzdaní veci.

8.10  Ustanovenia uvedené v článku 8.2 obchodných podmienok sa nepoužijú pri tovare predávanom za nižšiu cenu na chybu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenia tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním, pri použitom tovare na chybu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

8.11  Ak sa chyba prejaví v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, predpokladá sa, že tovar bol chybný už pri prevzatí, ak je kupujúci spotrebiteľom. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, je oprávnený uplatniť právo z chyby, ktorá sa vyskytne pri spotrebnom tovare v období dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia. Kupujúci, ktorý je podnikateľom, je oprávnený uplatniť právo z chyby, ktorá sa vyskytne na spotrebnom tovare v období šiestich mesiacov od prevzatia.

8.12  Právo z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má chybu, alebo pokiaľ kupujúci chybu sám spôsobil.

8.13  Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania.

8.14  Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za chyby môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.

8.15  Ak je spolu s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od objednávky kupujúcim (či už podľa článku 7, 8, alebo inak), stráca darovacia zmluva týkajúca sa takého darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

8.16  Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné a musí byť doručené druhej strane.

 

9. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

9.1  Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovení § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.

9.2  Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@johann-malle.cz. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.

9.3  Na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov z objednávky je príslušná Česká obchodní inspekce so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z objednávky.

9.4  Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 zo dňa 21. mája 2013, o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

 

10. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

10.1  Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

10.2  Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci môže spracovávať tieto osobné údaje, ak sú v rámci uzatvárania objednávky predávajúcemu poskytnuté: titul, meno a priezvisko, adresa bydliska, elektronická adresa, telefónne číslo a číslo bankového účtu („osobné údaje“) a že spracovanie osobných údajov predávajúcim je vykonávané na účely realizácie práv a povinností z objednávky.

10.3  Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo obchodným závodom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho či prostredníctvom SMS správ na telefónne číslo kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznamov predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho, pričom kupujúci je oprávnený tento súhlas v celom rozsahu kedykoľvek odvolať.

10.4  Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu ako spracovateľa. Okrem osôb dopravujúcich tovar a osôb poverených vybavením reklamácií nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám.

10.5  Osobné údaje budú spracovávané v čase nevyhnutnom pre naplnenie sledovaných účelov spracovania. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

10.6  Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že ide o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

10.7  V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ robí spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie, požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav. Najmä môže ísť o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov. Ak je žiadosť kupujúceho podľa predchádzajúcej vety uznaná za oprávnenú, predávajúci alebo spracovateľ odstráni bez meškania chybný stav. Ak predávajúci alebo spracovateľ nevyhovie žiadosti, má kupujúci právo obrátiť sa priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté oprávnenie kupujúceho obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad pre ochranu osobných údajov priamo.

10.8  Ak kupujúci požiada o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať.

 

11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1  Pokiaľ vzťah založený objednávkou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dohodujú, že vzťah sa riadi českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

11.2  Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok zdanlivé, neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Zdanlivosťou, neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

11.3  Aktuálne kontaktné údaje predávajúceho sú uvedené na webovej stránke.

11.4  Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 15. 11. 2017.

 

 

Príloha: Vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy