Obchodné podmienky (Informácie) - Kontinentálné postele a prirodné matrace | Johann Malle

Tovar bol vložený do košíka.

Pokračovať v nákupe Prejsť do košíka

Tovar bolo odobraný z košíka.

Kontaktný formulár bol úspešne odoslaný!

Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
Johann Malle Production s.r.o., Podbabská 1112/13, 160 00 Praha 6 – Bubeneč
IČO: 28768795, DIČ: CZ28768795

 

PREAMBULA
Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) platia na nákup v internetovom obchode a v showroomoch s výrobkami (tovarom) predávajúcej spoločnosti Johan Malle Production s.r.o. a bližšie vymedzujú a spresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. Sú neoddeliteľnou súčasťou všetkých kúpnych zmlúv uzatvorených v showroomoch a prostredníctvom internetového obchodu. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Českej republiky. Vzťahy neupravené týmito VOP sa riadia zákonom č. 89/2012 Zb., Občianskym zákonníkom, v platnom znení, a ak je kupujúcim spotrebiteľ, potom tiež zákonom č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení.


I. Vymedzenie niektorých pojmov
1. Na účely týchto VOP sa rozumie:
a) predávajúcim: obchodná spoločnosť Johann Malle Production s.r.o., Podbabská 1112/13, Bubeneč, 160 00 Praha 6, IČO: 28768795, DIČ: CZ28768795, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, spisová značka C 208632
b) prevádzkou predávajúceho: jeho obchodné priestory (showroom) alebo výrobné priestory v budove na adrese:
Praha – Nákupná galéria MoDo, V Oblouku 800, 252 43 Praha – Průhonice
Brno – Business Park – Budova C, Londýnské náměstí 881/6, 639 00 Brno
Dlouhá Lhota 10, 294 05 Dlouhá Lhota;
c) kupujúcim: buď osoba konajúca pri uzatvorení zmluvy ako spotrebiteľ (pozrite bod d) tohto oddielu), alebo ako podnikateľ;
d) kupujúcim – spotrebiteľom: osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania; je to fyzická či právnická osoba, ktorá od predávajúceho nakupuje výrobky na iný účel než na podnikanie s nimi;
e) výrobky: matrace, prírodné matrace, matrace do postele, zdravotné matrace, ortopedické matrace, manželské matrace, detské matrace, futóny, futónové matrace, matrace na mieru, matrace na zákazku, shiatsu matrace, masážne matrace, meditačné matrace, relaxačné matrace, antialergénne matrace, bio matrace, zdravotné matrace, latexové matrace, kokosové matrace, matrace zo 100 % bavlny, wellnessmatrace, podložky pod matrace, vrchné podložky, matrace do postieľky z čisto prírodných certifikovaných materiálov, kontinentálne postele z prírodných materiálov, postele z masívu (smrek, buk, borovica, dub, jelša a iné), futónové postele, detské postieľky, rošty do postele, rošty, sofa, ležadlá, sedačky, lavice, postele a rošty na zákazku, kolekcie a posteľové systémy, realizácie na zákazku.
f) všetky nami vyrobené matrace musia byť použité výhradne na pevné rošty nepolohovateľné – kvalitné doskové dno nesmie mať ostré hrany lát a musí zaberať minimálne 2/3 plochy pod matracom. Najväčšia prípustná vzdialenosť medzi jednotlivými priečkami je 30 mm. Všetky prírodné matrace a matrace Johann Malle sú určené na nepolohovacie dno postele.
g) udávaná výška matraca je meraná pri novom matraci v najvyššom bode bez zaťaženia, keď prípustná odchýlka je do +/− 3 % na oboch stranách a je daná vlastnosťami prírodných vrstiev jadra.

h) pri všetkých výrobkoch Johann Malle je prípustná odchýlka do ± 3 % a je daná vlastnosťami prírodných vrstiev použitých materiálov.

 

II. Objednávka
1. Objednávku výrobkov alebo ďalšieho tovaru môže urobiť kupujúci:
a) v showroomoch cez obchodných zástupcov,
b) cez kontaktný formulár,
c) cez e-mail: info@johann-malle.cz.

d) cez eshop Johann Malle Production s.r.o.
Po zadaní objednávky do objednávkového systému (po tom, ako Kupujúci dostane e-mailom potvrdenie svojej objednávky) je objednávka na základe platných právnych noriem považovaná za uzatvorenú kúpnu zmluvu, a teda za objednávku záväznú. Pri objednávke výrobku na zákazku podľa priania zákazníka bude požadovaná záloha vo výške 50 % z ceny objednaného výrobku a kúpna zmluva je uzatvorená v okamihu uhradenia tejto zálohy.

 

2. Objednávka do zahraničia je riešená individuálne cez info@johann-malle.cz.

III. Ceny
1. Ceny výrobkov sú stanovené podľa aktuálneho cenníka výrobkov predávajúceho v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy, ak nie je dohodnuté inak (ďalej len „kúpna cena“). Ceny sú uvedené vrátane DPH a dopravy po ČR.

 

2. Ceny majú charakter cien zmluvných a sú uvádzané vrátane DPH (predávajúci je platcom DPH).


IV. Bonusy, zľavy, doprava
1. Predávajúci ponúka rôzne bonusy a zľavy na výrobky a doplnky. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek tieto bonusy, zľavy zmeniť, zrušiť alebo zaviesť zľavy nové. Ide predovšetkým o bonusy alebo zľavy množstvové, ktoré sú vždy poskytované individuálne.

 

2. Doprava výrobkov je po celej ČR zadarmo podľa nižšie uvedených podmienok.


V. Platobné podmienky
1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu riadne a včas. Výrobky budú kupujúcemu odovzdané až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.

 

2. Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu buď:
a) pri uzatvorení kúpnej zmluvy v hotovosti pri pokladnici predávajúceho (1), alebo
b) pri uzatvorení kúpnej zmluvy platobnou kartou v pobočke predávajúceho (1), alebo
c) bankovým prevodom na účet určený predávajúcim. Číslo bankového účtu Predávajúceho vedeného v Českej spořitelne a.s.: 000000-0006282942/0800 – ako variabilný symbol uveďte číslo vašej objednávky. IBAN: CZ4708000000000006282942, SWIFT CODE: GIBACZPX, alebo

d) na dobierku.

    (1) "Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku najneskôr do 48 hodín."

 

3. Ak ide o výrobky na zákazku, zaplatí kupujúci pri podpise kúpnej zmluvy zálohu vo výške 50 % kúpnej ceny vrátane DPH, pokiaľ nie je pri uzatvorení kúpnej zmluvy dohodnuté inak. Zostávajúcu časť kúpnej ceny je povinný kupujúci uhradiť pred prevzatím výrobkov, spôsobom uvedeným v odseku 2. Ak neuhradí kupujúci kúpnu cenu včas alebo vôbec alebo iným spôsobom zabráni dodaniu výrobkov, je povinný predávajúcemu uhradiť zmluvnú pokutu zodpovedajúcu 25 % kúpnej ceny vrátane DPH. Kupujúci vyhlasuje, že takto dohodnutú zmluvnú pokutu považuje za primeranú.

VI. Lehota dodania výrobkov, neodobranie výrobkov
1. Pri výrobkoch, ktoré sú predávajúcim ponúkané na sklade, je obvyklá lehota dodania max. 5 pracovných dní po ČR. Pri objednaní výrobkov, ktoré nie sú na sklade (napr. postele a kolekcie na zákazku), sú výrobky dodávané najneskôr do 2 – 4 týždňov odo dňa objednania za predpokladu úplného zaplatenia kúpnej ceny. Pokiaľ predávajúci nebude schopný dodržať tento termín, dohodne sa telefonicky alebo e-mailom s kupujúcim na najbližšom termíne dodania výrobkov tak, aby došlo k čo najrýchlejšiemu vybaveniu objednávky k spokojnosti zákazníka.

 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ kupujúci kúpené výrobky neprevezme do 21 dní odo dňa dohodnutého v kúpnej zmluve, príp. kedy bol písomne (e-mailom, SMS alebo faxom) na odber predávajúcim vyzvaný (ďalej len neodobrané výrobky), môže predávajúci od kúpnej zmluvy odstúpiť a výrobky predať inej osobe. Kupujúcemu potom nevzniknú žiadne nároky na náhradu škody, napr. zmarený zisk a pod. Písomné odstúpenie musí byť doručené druhej zmluvnej strane. Za neodobrané výrobky po odstúpení od zmluvy zo strany predávajúceho je predávajúci oprávnený fakturovať kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške prijatej zálohy, ak nebola záloha zložená, tak vo výške 50 % z hodnoty neodobraných výrobkov uvedených v kúpnej zmluve.

 

3. V prípade, že došlo k následnému odberu neodobraných výrobkov a predávajúci dosiaľ nevyužil právo odstúpenia podľa predchádzajúceho bodu, je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho zmluvnú pokutu vo výške 1 % z hodnoty týchto výrobkov za každý deň omeškania presahujúci 21 dní, najmenej však 300,– Kč.

 

4. Zmluvné pokuty sú splatné dňom doručenia faktúry a je možné ich započítať oproti prijatej zálohe a/alebo iným prijatým plneniam od kupujúceho.


VII. Spôsob dopravy
1. Výrobky predávajúceho sú dopravované prostredníctvom kuriérskych služieb alebo vlastnou dopravou. Doprava výrobkov je po celej ČR zadarmo. Výrobky sú vždy dôkladne zabalené, aby nedošlo počas prepravy k poškodeniu. Zákazník by si mal prezrieť nepoškodený obal (matrace, postele, doplnky) dodaných výrobkov a v prípade poškodenia odmietnuť prevzatie zásielky. Individuálne je možné dohodnúť osobné prevzatie objednaných výrobkov.
Výrobky bežne dopravujeme i do zahraničia. Doprava do zahraničia je riešená individuálne cez info@johann-malle.cz alebo telefonicky na tel. čísle: + 420 720 253 827.
Doprava kontinentálnej postele Johann Malle alebo posteľového systému sa rieši individuálne na info@johann-malle.cz alebo telefonicky na tel. čísle: + 420 720 253 827.

 

VIII. Vlastnícke právo
1. Vlastnícke právo k výrobkom prechádza na kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny podľa kúpnej zmluvy. Úhrada sa považuje za uskutočnenú pripísaním sumy na účet predávajúceho. Nebezpečenstvo a zodpovednosť za škody na výrobkoch prechádzajú na kupujúceho pri jeho prevzatí. Zachovanie výhrady vlastníckeho práva v prospech predávajúceho zostáva i pri ďalšom predaji kupujúcim tretej osobe a/alebo jeho prípadné ďalšie spracovanie kupujúcim alebo treťou osobou. Kupujúci sa zaväzuje s týmto vždy zoznámiť svojho odberateľa.

 

2. Prevzatie výrobku je kupujúci povinný potvrdiť predávajúcemu na dodacom liste alebo odovzdávacom protokole.

IX. Ochrana osobných údajov
1. Ochrana osobných údajov kupujúcich prebieha v súlade s platnými zákonmi na území Českej republiky.

 

2. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov:
Johann Malle Production s.r.o. (ďalej len MAP), prevádzkovateľ webových stránok www.johann-malle.cz, plne rešpektuje a chráni osobnú integritu každého návštevníka týchto stránok. MAP považuje všetky vaše osobné údaje za súkromné a dôverné a uchováva ich v súlade s príslušnou legislatívou, najmä so zákonom o ochrane osobných údajov č. 101/2000 Zb., v platnom znení.

 

3. Tato stránka používa službu Google Analytics, poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. (ďalej len „Google“). Služba Google Analytics používa súbory „cookies“, ktoré textovými súbormi ukladanými do vášho počítača umožňujú analýzu spôsobu používania tejto stránky jej používateľmi. Informácie vygenerované súborom cookie o užívaní stránky (vrátane vašej IP adresy) budú spoločnosťou Google prenesené a uložené na serveroch v Spojených štátoch. Google bude používať tieto informácie na účely vyhodnocovania používania stránky a vytvárania správ o jej aktivite, určené pre jej prevádzkovateľa a pre poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa činností na stránke a používania internetu vôbec. Google môže tiež poskytnúť tieto informácie tretím osobám, ak to bude požadovať zákon alebo ak budú takéto tretie osoby spracovávať tieto informácie pre Google. Google nebude spájať vašu IP adresu s akýmikoľvek inými dátami, ktoré má k dispozícii. Môžete odmietnuť používanie súborov cookies voľbou v príslušnom nastavení vo vašom prehľadávači, uvedomte si však, že ak tak urobíte, nebudete schopní plne využívať všetky funkcie tejto stránky. Používaním tejto stránky súhlasíte so spracovávaním údajov o vás spoločnosťou Google, a to spôsobom a na účel vyššie uvedený.

X. Odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho
1. Spotrebiteľ má právo od zmluvy odstúpiť (nie ak je nižšie uvedené inak), a to v lehote štrnástich dní v prípade, že objednávku urobil e-mailom (info@johann-malle.cz) či kontaktným formulárom na webových stránkach, pokiaľ ide o:
a) kúpnu zmluvu, odo dňa prevzatia výrobkov,
b) zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov výrobkov alebo dodanie niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky výrobkov; alebo
c) zmluvu, ktorej predmetom je pravidelná opakovaná dodávka výrobkov, odo dňa prevzatia prvej dodávky výrobkov;

toto odstúpenie musí zaslať kupujúci na adresu sídla predávajúceho na základe e-mailu odoslaného Kupujúcim na e-mailovú adresu Predávajúceho (info@johann-malle.cz). Výrobky musia byť vrátené na adresu Predávajúceho Dlouhá Lhota 10, 294 05 Dlouhá Lhota ako obyčajná zásielka. Zásielky vrátené formou dobierky nebudú prijaté. Výrobky vrátane originálneho obalu musia byť v bezchybnom stave, nepoškodené, neporušené, pokiaľ možno nepoužité vrátane všetkých dokladov, návodov, záručných listov a pod., schopné ďalšej distribúcie. Súčasťou vrátenej zásielky musí byť kópia dokladu o kúpe výrobku. Na základe takto vrátených výrobkov budú kupujúcemu najneskôr do 20 kalendárnych dní vrátené i peniaze za objednané výrobky, a to vo výške sumy, za ktorú boli výrobky kúpené.

Na vrátenie výrobkov je potrebné vopred upozorniť e-mailom predávajúceho, a to v znení: „Chcem jednostranne odstúpiť od zmluvy zo dňa DD. MM. RRRR číslo (číslo objednávky) a požadujem vrátenie uhradenej sumy za výrobky na účet číslo (vaše číslo účtu)."

 

2. Spotrebiteľ nemá právo odstúpiť od zmluvy (ak nie je nižšie uvedené inak):
a) o poskytovaní služieb, ktoré predávajúci splnil s predchádzajúcom výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od zmluvy;
b) o dodávke výrobkov, ktoré boli upravené individuálne podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu;
c) o oprave alebo údržbe vykonanej v mieste určenom spotrebiteľom na jeho žiadosť; to však neplatí v prípade následného vykonania iných než vyžiadaných opráv či dodania iných než vyžiadaných náhradných dielov;
d) o dodávke výrobkov v uzatvorenom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť;

 

3. v prípade odstúpenia od zmluvy ponesie spotrebiteľ náklady spojené s vrátením výrobkov, a ak ide o zmluvu uzatvorenú prostredníctvom prostriedku komunikácie na diaľku, náklady za vrátenie výrobkov, ak tieto výrobky nemôžu byť vrátené pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou;

 

4. spotrebiteľ má povinnosti uhradiť pomernú časť ceny v prípade odstúpenia od zmluvy, ktorej predmetom je poskytovanie služieb a ktorých plnenie sa už začalo;


XI. Odstúpenie od zmluvy zo strany predávajúceho
1. Predávajúci je oprávnený zrušiť objednávku a odstúpiť od zmluvy (po predchádzajúcej dohode s kupujúcim) najmä v prípadoch;
a) keď má oprávnenú pochybnosť o skutočnej identite kupujúceho;
b) keď nie je schopný dodať výrobky v danom termíne v prípadoch, že sa výrobky už nevyrábajú alebo nedodávajú a keď sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa výrobkov;
c) keď kupujúci neuhradí príslušnú zálohu alebo kúpnu cenu podľa príslušných ustanovení týchto podmienok;

 

2. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú časť kúpnej ceny, bude mu táto suma v čo najkratšom termíne prevedená späť na jeho účet alebo adresu.


XII. Záruka za akosť pri prevzatí, práva z chybného plnenia a reklamačný poriadok
1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu – spotrebiteľovi, že výrobok pri prevzatí nemá chyby (záruka za akosť pri prevzatí podľa § 2161 Obč. zákonníka).

 

2. Ak výrobok nemá vlastnosti stanovené v § 2161 Obč. zákonníka, môže kupujúci – spotrebiteľ požadovať i dodanie nového výrobku bez chýb, ak to nie je vzhľadom na povahu chyby neprimerané, ale pokiaľ sa chyba týka iba súčasti výrobku, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom na povahu chyby neúmerné, najmä ak je možné chybu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie chyby. Ak kupujúci – spotrebiteľ neodstúpi od zmluvy alebo ak neuplatní právo na dodanie nového výrobku bez chýb, na výmenu jej súčasti alebo na opravu výrobku, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci – spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu i v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať nový výrobok bez chýb, vymeniť jeho súčasť alebo výrobok opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci neurobí nápravu v primeranej lehote alebo že by urobenie nápravy kupujúcemu – spotrebiteľovi pôsobilo značné problémy.

 

3. Ak sa chyba prejaví v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia výrobku kupujúcim – spotrebiteľom, predpokladá sa, že výrobok bol chybný už pri prevzatí.

 

4. Práva z chybného plnenia kupujúcemu nenáležia, ak ide o chyby výrobkov, ktoré boli spôsobené dopravou výrobkov vykonávanou kupujúcim alebo neodbornou manipuláciou či montážou vykonávanými kupujúcim.

 

5. Chybou výrobku nie je obvyklý farebný alebo štruktúrový rozdiel pri prírodných materiáloch, textilných a umelých materiáloch (napr. ak sú pri nábytkových látkach drobné odchýlky vo vzore látky alebo vo farebnom tóne), lakovaných alebo glazovaných plochách, a to najmä pri dodatočne objednaných výrobkoch. Chybou výrobku nie je mechanické poškodenie, estetické zmeny odtieňa, mechanické problémy spôsobené vlastnou neodbornou montážou, poškodenie spôsobené vlhkosťou či nedostatočným odvetraním a chyby spôsobené nesprávnym používaním či uložením výrobku na nevhodnom podklade. Chybou nie sú rozdiely rozmerov pri čalúnenom nábytku v rámci tolerancie. Pri výrobkoch predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá predávajúci za chybu, pre ktorú bola dohodnutá nižšia cena.

 

6. Predávajúci si vyhradzuje právo na drobné technické zmeny predávaných výrobkov.

 

7. Právo z chybného plnenia sa nevzťahuje na opotrebenie výrobkov spôsobené jej obvyklým užívaním, nevhodným užívaním alebo ošetrením, vplyvom poveternostných podmienok, neodbornou manipuláciou, úmyselným poškodením alebo na chyby, na ktoré bol zákazník upozornený písomne v kúpnej zmluve.

 

8. Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený uplatniť právo z chyby, ktorá sa vyskytne pri výrobkoch v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia, kupujúci v čase šesť mesiacov od prevzatia. Pre použité výrobky strany dohodujú lehotu pre uplatnenie práv z chybného plnenia v trvaní dvanásť mesiacov od prevzatia.

 

9. Pre kupujúceho sa v prípade chybného plnenia dohoduje odchýlne od príslušných ustanovení Obč. zákonníka nasledujúce:
a) výskyt opraviteľnej chyby či opraviteľných chýb sa považuje vždy za nepodstatné porušenie zmluvy, nie za porušenie podstatné,
b) pri nepodstatnom porušení zmluvy má kupujúci právo na odstránenie chyby alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny, a to podľa voľby predávajúceho,
c) pri podstatnom porušení zmluvy má kupujúci právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo na odstúpenie od zmluvy.

 

10. Práva z chybného plnenia sa uplatňujú u predávajúceho, a to v zákazníckom servise nasledujúcich prevádzok predávajúceho:
Praha – Nákupná galéria MoDo, V Oblouku 800, 252 43 Praha – Průhonice
Brno – Business Park – Budova C, Londýnské náměstí 881/6, 639 00 Brno
Dlouhá Lhota 10, 294 05 Dlouhá Lhota;

 

11. Postup reklamácie: Reklamácia môže byť kupujúcim uplatnená v ktorejkoľvek predajni predávajúceho, a to ústne spolu s predložením originálu alebo kópie predajného dokladu (kúpnej zmluvy alebo dokladu o zaplatení kúpnej ceny výrobkov, ďalej len „kópia predajného dokladu“), písomne listom s priloženým originálom alebo kópiou predajného dokladu, alebo elektronicky prostredníctvom e-mailu info@johann-malle.cz.

 

12. Predávajúci rozhodne o reklamácii kupujúceho – spotrebiteľa ihneď, v zložitých prípadoch do 5 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava lehota primeraná podľa druhu výrobkov, ktorá je potrebná na odborné posúdenie chyby. Reklamácia vrátane odstránenia chyby musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim – spotrebiteľom nedohodnú na dlhšej lehote. Kupujúci je povinný poskytnúť pri vybavovaní reklamácie tzv. účinnú súčinnosť. Najmä umožniť možnosť prehliadky alebo opravu výrobku v dohodnutom termíne prípadne pripraviť výrobok na prevoz alebo ho po oprave prevziať.

 

13. V prípade vrátenia časti alebo celej kúpnej ceny za výrobok kupujúcemu, a to z akéhokoľvek dôvodu (napr. zľava z kúpnej ceny, odstúpenie od zmluvy), môže byť suma do výšky 2 500,– Kč (vrátane) vyplatená kupujúcemu v hotovosti pri pokladnici predávajúceho. V prípade, že suma prevyšuje 2 500,– Kč, bude v primeranej lehote, ktorá spravidla nepresiahne 20 kalendárnych dní, vrátená kupujúcemu bankovým prevodom na účet, ktorý kupujúci predávajúcemu na tento účel oznámi, alebo poštovou poukážkou, ak sa nedohodnú inak.

 

14. Pri uplatnení reklamácie zákazník dopraví reklamované výrobky na reklamačné miesto Johann Malle Production s.r.o., Dlouhá Lhota 10, 294 05 Dlouhá Lhota. Po ukončení reklamačného procesu sú zákazníkove vyreklamované výrobky zaslané na náklady Johann Malle Production s.r.o., pokiaľ nie je stanovené dohodou inak. Na darčeky, ktoré sú k objednaným výrobkom poskytované zadarmo, a na výrobky so zľavou nie je možné uplatniť reklamáciu ani požadovať výmenu výrobkov.

 

XIII. Informačná povinnosť mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov
1. Predávajúci informuje spotrebiteľa, že v súlade s ustanovením § 14 zák. č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa je subjektom mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov vecne príslušná Česká obchodná inšpekcia Ústredný inšpektorát – oddelenie ADR, Štěpánská 15, PSČ 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz.

 

Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov pri Českej obchodnej inšpekcii sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa a Pravidlami pre postup pri mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov.

XIV. Záverečné ustanovenia
1. Všetky zmluvné vzťahy sa riadia českým právnym poriadkom.

 

2. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia a sú v príslušnom znení rozhodné pre všetky objednávky urobené v tento deň a neskôr. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Nové znenie všeobecných obchodných podmienok bude tiež zverejnené na internetových stránkach predávajúceho. Dňom ich zverejnenia sa ruší platnosť predchádzajúcich všeobecných obchodných podmienok, to však nemá vplyv na kúpne zmluvy uzatvorené podľa doterajšieho znenia všeobecných obchodných podmienok (pozrite prvú vetu tohto odseku).

 

3. Kupujúci nie je oprávnený bez súhlasu predávajúceho postúpiť svoju pohľadávku voči predávajúcemu vyplývajúcu z tejto zmluvy na tretiu osobu.

 

4. Kúpna zmluva si nevyžaduje písomnú formu. Ak bola kúpna zmluva uzatvorená písomne, i jej zmeny a doplnky musia byť urobené v písomnej forme.

 

5. Zvláštne ustanovenia so zákazníkom písomne urobené vo vlastnej kúpnej zmluve majú prednosť pred tými ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok, ktoré by s nimi boli v rozpore.Johann Malle Production s.r.o. – www.johann-malle.cz, posledný dátum aktualizácie: 31. 03. 2016.